افزایش قد (@afzayeshee__ghaad)

Aug 2019

➖در افراد با زانوی پرانتزی و زانوی ضربدری به علت توزیع نامناسب نیروهای واردشده به زانو احتمال ساییدگی و دردهای زانو بیشتر از افراد با زانوی نرمال است. #قد #قدبلند #قدبلندا #افزايش_قد #افزايش #افزايشقد #زانو #ورزش #تغذيه #زانودرد #اصلاح_بدن #قدكشيدن

2 comments