s.a.m.mir (@s.a.m.mir)

Nov 2017

کودکی خوب است ، هر وقت دلت خواست با بهانه ، بی بهانه هر چه اشک در مشکت جمع شده میباری و خلاص . بغض هم که کرده باشی چشم هات مثل اسمون کویر بخیل نیست هر وقت که فصل باران شد و وقت بارش ، سخاوتمندانه می باری . گاهـــــی " دلت " ... از سن و ســـــالت مـــــی گیرد ... !!! میخواهـــــی " کودک " باشـــــی .....! کودکــــی که ... به هر بهـــــانه ای ... به " آغــــــــوشِ " غمخواری ...... پنــــــاه می برد !!! و ... آســـــوده " اشک " مـــــی ریزد !!! هـــــــــی ... ؛ بزرگ ک باشــــی ... بایـــــــد ... : " بغض هـــــــای " زیادی را ... " بی صـــــدا " دفن کنــــــی .....!! __________ Photo taken by me

15 comments