ڝمڈصالځى ڹيسٲڹي @samadnisani

چہ خوبہ ڪه ڪلید باشیم نہ قفل نوازش باشیم نہ سیلے با هم بخندیم نہ به هم راه باشیم نہ سد درڪ ڪنیم نہ ترڪ نمڪ لحظہ ها باشیم نہ نمڪ زخمها

9.2k Followers 7.4k Following 22 Posts

200 Followers