تيم بيمه گستران نوين(اصفهان ) (@novin3081)

January 2019

بيمه ثالث و بدنه . . . . . . . . در صورت صدور همزمان بيمه ثالث و بدنه تخفيفات فوق العاده اي بگيريد . . . . . . . . . مثلاً هر چي تخفيف روي بيمه ثالث داري همان رو روي بدنه بگير . . . . . . . ١٠٪؜تخفيف همزمان روي بيمه بدنه بگيريد . . . . . . و تخفيفات مازاد بيشتر كه روي بيمه بدنه اعمال ميشود پس چرا با مبلغ اندك ماشين خود را دوباره نخريم #بيمه#بدنه#سازمان#٣٠٨١ #نوين#novin3081

80 Likes