мαн∂ι♡ (@sharifi.7898)

Sep 2018

شاید امسال بیایم حرمت؛ یا #شاید سر و کار دل من هست، فقط با شاید باز هم دفتر خود را بزن ارباب، ورق اصلا افتاده کسی از قلم آقا !؛ #شاید

28 comments