Modiirii Shaghayegh (@modiiriishaghayegh)

June 2019

گذشته هاي ما "ثبت" ميشوند اما "ثابت" نميشوند. گذشته هاي ما در ذهنمان و در عكسهايمان و در نوشته هايمان "ثبت" ميشوند اما هرگز "ثابت" نميمانند! با هر تجربه اي كه به دست مي آوريم و با هر بار مرور گذشته، متوجه ميشويم هر بار برداشت ما از وقايع و خاطرات و اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده "تغيير" ميكند! متن#پونه_مقیمی

377 Likes

More Users