تنها @afsos13623456

نوشته هایم را می‌خوانی*** و می گویي: چه زیبا* راستی*** دردهای آدم ها زیبایی دارد*؟ 😞😞😞😞😞😞😞

1.5k Followers 5.7k Following 16 Posts

197 Followers